Tervisekuud

Tervisekuu 2018/2019
Tervisekuu eesmärgid 2018/2019:
Tervisekuu toetub Viimsi Keskkooli õppekava ühele läbivale teemale, milleks on tervis ja ohutus, millega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele

TEGEVUSED
Sel õppeaastal pakume kõikidele klassidele võimalust osaleda läbi õppeaasta kestvas tervisekäitumist propageerivas võistlusmängus.
Õppeaasta jooksul saab klassiga teha 5 terviseteemalist üritust:
Teemadeks on: tervislik toit; vaimne tervis; liikumine looduses (matk) (NB! siia alla ei lähe ülekooliline spordipäev); tervislik elukeskkond (sisekeskkond, õpikeskkond, õuekeskkond, taaskasutus, heategevus jne); talisport.

Milliseid tegevusi antud teema all tehakse on klassi vaba valik ja fantaasia.
Ajaliselt saab tegevusi teha klassile sobival ajal kuni 1.05 kui tehakse kokkuvõtted.
Oluline on, et enamus klassist osaleb antud teemakohasel üritusel

Tervisekuu 2017/2018
Tervisekuu eesmärgid 2017/2018:
Tervisekuu toetub Viimsi Keskkooli õppekava ühele läbivale teemale, milleks on tervis ja ohutus, millega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele
Tervisekuu eesmärgid on sõnastatud järgnevalt:
tutvustada õpilastele, õpetajatele ja ka lastevanematele erinevaid võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks ja selle hoidmiseks
suurendada õpilastele suunatud tervistedendavate tegevuste hulka
mõjutada suhtumist oma tervisesse
motiveerida noori oma tervist hoidma
juhtida õpilaste tähelepanu oma tervisekäitumisega seotud teemadele
pöörata tähelepanu isiklikule tervisele, toitumisele ning kehalisele aktiivsusele
Üritused toetavad VKK põhiväärtusi (vastutus, turvalisus, hoolivus, avatus, koostöö, areng), missiooni ja visiooni.